Lên công ty đưa hồ sơ cho chồng cô gái bị sếp chồng đụ nín thở